Оголошення про визначення обсягу розробки розділу «Охорони навколишнього природного середовища в обсязі Звіту стратегічної екологічної оцінки «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території міста Кропивницький

Середа, 7 грудня 2022 09:42

На виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; статей 10, 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою врахування зауважень та пропозицій територіальної громади, замовник роботи оприлюднює «Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» документа державного планування «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території міста Кропивницький (окремої її частини – земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:36:304:0014 в межах вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука)»

 

Заява

про визначення обсягу розробки розділу «Охорони навколишнього природного середовища в обсязі Звіту стратегічної екологічної оцінки «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території міста Кропивницький (окремої її частини – земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:36:304:0014 в межах вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука)»

Територія проектування розташована в центральній частині міста, вільна від забудови. Обмежена вулицями Михайлівською та Миколи Смоленчука. Площа ділянки біля 0,82 га, що складає 0,008% від існуючої площі міста (10,3 тис. га). В межах даної ділянки передбачається розміщення багатоквартирної забудови.

В межах визначеної ділянки відсутні об’єкти охорони культурної спадщини, заповідного фонду, та зони регулювання забудови.

1. Замовник. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради. Рішення щодо розроблення даного проекту від 2 вересня 2022 року № 1308.

2. Виконавець. ДП «ДІПРОМІСТО». 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, 26;044 285 65 06, admin@dipromisto. gov. ua.

3. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування. Даний проект є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та ст. 10 Закону України «Про СЕО».

Даний проект уточнює положення діючого «Генерального плану м. Кропивницького», визначає планувальну структуру та подальший розвиток території охопленої проектом. Склад та зміст проекту визначається відповідно до ДБН Б. 1. 1-15:2012 «Склад та зміст Генерального плану населеного пункту», із урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДСП 173 – 96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

4. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснювати процедури оцінки впливу на довкілля.

В проекті визначаються містобудівні умови та обмеження щодо розміщення багатоповерхового житлового будинку із його повним інженерним забезпеченням та благоустроєм визначеної території. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб щодо упорядкування визначеної ділянки. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації території обумовлюються Завданням на розроблення проекту, державними інтересами.

Зокрема передбачається розміщення багатоквартирної забудови.

Проект розробляється відповідно Завдання та рішень Генерального плану та Плану зонування території м. Кропивницький («Внесення змін до Генерального плану міста Кіровограда та розроблення плану зонування території міста» (інститут «Діпромісто», 2012 р.).

 

5. Ймовірні наслідки:

а ) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення: виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля ( грунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, ландшафти ), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров'я населення;

б ) для територій із природоохоронним статусом: наслідки не очікуються у зв’язку із відсутністю в межах визначеної ділянки об’єктів з природоохоронним статусом. Враховуються вимоги щодо подальшого благоустрою та розвитку зелених насаджень обмеженого користування.

в ) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення: зважаючи на географічне розташування м. Кропивницького (визначеної ділянки), транскордонні наслідки реалізації проектних рішень для довкілля, у тому числі здоров'я населення, не очікується.

6. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути , у тому числі якщо проект не буде затверджено. Зважаючи на комплексність рішень проекту, що обумовлюється необхідністю упорядкування планувальної структури визначеної частини міста (ділянки), його благоустрою, транспортного обслуговування, розвитком інженерних мереж та комунікацій, розгляд виправданих альтернатив щодо проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

7. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуються під час стратегічної екологічної оцінки: Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення щодо розміщення багатоповерхового житлового будинку, його потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на склад та зміст проекту, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки мають методи пофакторного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з рішеннями діючого Генерального плану міста щодо умов його реалізації.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища проживання.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив об’єкту, так і накладений вплив суміжних об'єктів впливу.

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

характеристику поточного стану довкілля, у тому числі вплив на здоров'я населення на території, яку охоплює проект;
оцінку величини і значимість впливів і ризиків;
розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

8. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування. Для покращення стану довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території визначеної ділянки відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»:

  • формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень обмеженого користування (табл. 8.1 );
  • дотримання вимог щодо мікроклімату та інсоляції житлового будинку ( п. 14.9.1 );
  • забезпечення санітарного очищення території із дотриманням вимог щодо роздільного збирання сміття та його послідуючим видаленням на міському полігоні (п.11.2.1);
  • облаштування території системою декоративних зелених насаджень, ландшафтного благоустрою (п.8.2.6);
  • розвиток системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку у міську систему очищення, інженерний захист території (п. 12.8 );
  • раціональна організація транспортного обслуговування, із нормативним забезпеченням паркувальними місцями та організацією схеми руху (табл. 10.7 );
  • повне забезпечення території інженерними мережами та комунікаціями (розділ 11).

У межах визначеної ділянки розміщується житловий будинок з прибудинковою територією та її благоустроєм. Передбачається розвиток ігрових майданчиків для дітей та дорослих, гостьових автостоянок, стоянок автотранспорту, повне забезпечення території інженерними мережами та комунікаціями.

9. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», та «Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування» (наказ Мінекології від 10.08.2018 №296) і складається із наступних розділів:

1. Зміст та основні цілі документа державного планування в межах населеного пункту, центральної частини), його зв’язок з іншими документами державного планування;

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі вплив на здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4. Екологічні проблеми, у тому числі загальні ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту;

5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються даного проекту, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання проекту визначеної частини міста (ділянки);

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання даного проекту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля в тому числі для здоров'я населення (за наявності).

11. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку.

            Зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається складом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання, що викладаються в короткому аналітичному плані.

            Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою визначеного проекту .

10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання, що викладаються в короткому аналітичному плані.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою даного проекту.

11. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання. Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території міста Кропивницький (окремої її частини – земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:36:304:0014 в межах вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука)» подаються до:

управління містобудування, та архітектури виконавчого комітету Кропивницької міської ради. (м. Кропивницький, вулиця Велика Перспективна,41; ел. пошта arkh@krmr.gov.ua;

тел.: 35-83-51

Відповідальна особа від Замовника проекту : т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури – головного архітектора- Мартинова Ірина Володимирівна;

тел.: 35-53-51

Термін подання зауважень і пропозицій становить 15 днів із дати оприлюднення «Звіту стратегічної екологічної оцінки «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території міста Кропивницький (окремої її частини – земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:36:304:0014 в межах вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука)»

 

Усі новини