Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території

Четвер, 29 лютого 2024 13:46

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в  районі вулиць Академіка Тамма, Курганної, Героїв-рятувальників та Любомира Гузара з земельними  ділянками з  кадастровими номерами 3510100000:41:342:0056, 3510100000:41:342:0065, 3510100000:41:342:0039, 3510100000:41:342:0029 для створення індустріального парку

Відповідно до рішення Кропивницької міської ради № 1660 від 27.07.2023 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану»  ПП «Земстройпроект» розробляє Детальний   план   території  в районі   вулиць  Академіка Тамма, Курганної, Героїв-рятувальників та Любомира Гузара  з земельними ділянками з кадастровими номерами 3510100000:41:342:0056, 3510100000:41:342:0065, 3510100000:41:342:0039 3510100000:41:342:0039, 3510100000:41:342:0029 для створення індустріального парку.

Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачається залучення громадськості до процесу СЕО.

Зауваження та пропозиції від громадськості щодо визначення обсягу СЕО приймаються у письмовому вигляді на адресу: 25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 та на e-mail: dmzr@krmr.gov.ua протягом 10 календарних днів з моменту оприлюднення тексту заяви/

Орган відповідальний за прийняття пропозицій та зауважень – департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради.

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території в районі вулиць Академіка Тамма, Курганної, Героїв рятувальників та Любомира Гузара з земельними ділянками з кадастровими номерами 3510100000:41:342:0056, 3510100000:41:342:0065, 3510100000:41:342:0039,   3510100000:41:342:0029 для створення індустріального парку

1. Замовник

Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41.

2. Вид та основні цілі документа державного планування

Вид документа

Детальний план території в районі вулиць Академіка Тамма, Курганної, Героїв-рятувальників та Любомира Гузара з земельними ділянками з кадастровими номерами3510100000:41:342:0056, 3510100000:41:342:0065,3510100000:41:342:0039,   3510100000:41:342:0029 для створення індустріального парку – є  документом державного планування – містобудівною документацією місцевого рівня,  та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО)

Основні цілі документу державного планування

Створення сучасної моделі екологічного виробництва, шляхом формування єдиної території, з спеціалізованими виробничими потужностями, облаштованими повноцінною   інженерно-транспортною інфраструктурою, спрямованою на створення сприятливих умов для залучення інвестицій (в тому числі за рахунок розміщення релокованих підприємств), збереження існуючих та створення нових робочих місць, розвитку експортного потенціалу регіону.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегію розвитку Кіровоградської області 2021-2027 р.р.

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальний план території передбачає улаштування Індустріального парку «Радій» у районі вулиць Академіка Тамма, Курганної, Героїв-рятувальників та Любомира Гузара м. Кропивницький. Пріоритетними напрямки діяльності учасників парку визначено: приладобудування, виробництво електромеханічних приладів, науково-технологічна діяльність, діяльність конструкторських, технологічних та проектних бюро.

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до детального плану є: захист атмосферного повітря, грунтів та водних ресурсів; мінімізування можливого негативного впливу на навколишне середовище; необхідність реконструкції, капітального ремонту існуючих будівель та споруд; необхідність відновлення та модернізація  споруд та мереж інженерної інфраструктури.     

Стратегічна екологічна оцінка детального плану території дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів

Інформація про заходи, які заплановані детальним планом, та які підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”

Улаштування промислового підприємства Індустріальний парк «Радій»

4. Ймовірні наслідки: 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Детального плану, зокрема, для таких складових довкілля:

- охорона грунтів;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- земельні ресурси.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЄО урахувати ймовірні наслідки від промислового об’єкту Індустріальний парк «Радій» на території з природоохоронним статусом Дендропарк

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- проектні рішення детального плану не мають транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на проектні рішення детального плану, призначених для різних видів промислово-виробничої та наукової діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів детального плану, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження детального плану. Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

  • Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
  • Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
  • Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

  • збір та аналіз інформації про поточний стан факторів довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
  • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Плану з точки зору екологічної ситуації;
  • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
  • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
  • проведення оцінки впливу Плану на фактори довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
  • моніторинг фактичних наслідків виконання Плану для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. Також, будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документів державного планування відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньота довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації плану та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Детального плану території в районі вулиць Академіка Тамма, Курганної, Героїв-рятувальників та Любомира Гузара з земельними ділянками з кадастровими номерами 3510100000:41:342:0056, 3510100000:41:342:0065,3510100000:41:342:0039,   3510100000:41:342:0029 для створення індустріального парку подаються до Департаменту містобудування та архітектури Кропивницької міської ради, вул. Велика Перспективна, буд. 41, м. Кропивницький, 25002, електронна адреса dmzr@krmr.gov.ua, контактний телефон 0522 358354. Строк подання зауважень і пропозицій (15 днів з дня оприлюднення заяви). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Усі новини